SÄÄNNÖT

 • 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Virrat Hacklab ry ja sen kotipaikka on Virrat.

 • 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

  Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka toiminnallaan pyrkii kehittämään ja edistämään jäsentensä sekä alueen lasten, nuorten ja aikuisten teknistä, tieteellistä, taiteellista ja kädentaidollista osaamista, sekä verkostoitumista.

  • 2.1. Hacklab

   Yhdistys hankkii toimintaansa varten tilan, josta käytetään näissä säännöissä nimeä Hacklab. Hacklabin tarkoitus on toimia tilana, joka kokoaa harrastajia yhteiseen toimintaan. Hacklabin vuokraamisesta, hankinnasta ja siitä luopumisesta päättää yhdistyksen kokous. Hacklabin säännöistä päättävät yhdessä sen käyttäjät ja ne hyväksyy yhdistyksen kokous.

  • 2.2 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
   • ylläpitää tiloja, joissa kokoontua ja tehdä projekteja.
   • tarjota jäsentensä käyttöön laitteita, työvälineitä ja muita tarpeita.
   • pyrkiä harjoittamaan ja edistämään radioamatööritoimintaa.
   • järjestää juhlia, kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia, konferensseja, retkiä, esitelmä- ja muita koulutustilaisuuksia.
   • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
   • järjestää erilaista avointa koulutusta teknisistä ja tieteellisistä aiheista.
   • toimia yhteistyössä alueen toimijoiden kuten koulujen, oppilaitosten, yritysten ja yhdistysten kanssa.
   • tukea ja toteuttaa muita tarkoituksensa ja tavoitteidensa mukaisia toimia.
  • 2.3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:
   • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.
   • järjestää myyjäisiä.
   • myydä yhdistyksen kannatustuotteita toimintansa tukemiseksi.
   • jakaa palkintoja ja tunnustuksia.
   • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.
   • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
   • tarjota ideointi-, innovointi- ja konsultointipalveluja alueen toimijoille.
   • suojata yhteisesti kehitettyjä ideoita ja myydä niitä eteenpäin.
 • 3. Jäsenet
  • 3.1. Jäsenluokat

   Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä.

   Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, yhdistyksen säännöt, sekä Hacklabin säännöt.

   Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.

  • 3.2. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

   Varsinaisella jäsenellä on oikeus käyttää Hacklabia yhdistyksen kokouksen hyväksymien sääntöjen puitteissa. Varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. Jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan ajantasaiset yhteystietonsa hallitukselle.

  • 3.3 Jäseneksi liittyminen, eroaminen ja erottaminen

   Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

   Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän:

   • on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai
   • on rikkonut törkeästi Hacklabin sääntöjä tai
   • on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella toiminut selvästi yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti tai
   • on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
   • ei enää muuten täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

   Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen jos jäsen on toiminut huomattavasti yhdistyksen tarkoitusta vastaan, jos kokouksessa 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa.

 • 4. Liittymis- ja jäsenmaksu

  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 • 5. Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 • 6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 • 7. Tilikausi

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 • 8. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 • 9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai muulla yhteisesti sovitulla sähköisellä järjestelmällä.

 • 10. Varsinaiset kokoukset

  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • 1. kokouksen avaus
  • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  • 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • 1. kokouksen avaus
  • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  • 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  • 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  • 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 • 11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.